Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 thôi thúc chúng ta vững bước tiến lên

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Và ngày này đã trở thành Ngày Quốc khánh của nước Việt Nam. Mở ra bước ngoặt lịch sử vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đưa đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

73 năm đã trôi qua, phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ một dân tộc bị nô lệ đứng lên làm chủ vận mệnh của mình; từ một nước lệ thuộc, nghèo nàn, lạc hậu đã anh dũng vùng lên giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, sánh vai với các nước trên thế giới và đang quyết tâm cao độ thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước để xây dựng xã hội Việt Nam thành một xã hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tiếp nối những thắng lợi ấy, Đảng bộ, dân và quân Sóc Trăng với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu đã làm nên những chiến công vẻ vang, góp phần giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Dù còn những khó khăn nhất định, nhưng với quyết tâm cao độ, toàn Đảng bộ, dân và quân Sóc Trăng cùng đồng lòng xây dựng quê hương, kiến tạo chính quyền theo phương châm hành động của Chính phủ năm 2018 “Hành động, liêm chính, sáng tạo, kỷ cương, hiệu quả” và bước đầu gặt hái được những thành tựu đáng phấn khởi. Sóc Trăng đã thay đổi phát triển không ngừng, ngày càng xanh - sạch - đẹp - văn minh hơn. Các công trình phúc lợi khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Hệ thống chính trị không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng an ninh được đảm bảo; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh. Thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cho Sóc Trăng phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tích cực và bền vững.

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta cần ra sức thực hiện tốt hơn nữa Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và trong xã hội; đấu tranh không khoan nhượng với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tiếp nối truyền thống cách mạng kiên cường, chúng ta nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tạo và tận dụng tốt thời cơ, vận hội, bền tâm, vững chí vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực góp phần cùng cả nước đẩy mạnh thực hiện toàn diện sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ để đất nước ta, dân tộc ta mãi mãi trường tồn, phồn vinh.

Nguồn Báo Bình Định


Thống kê truy cập
Hôm nay: 62
Hôm qua: 83
Tháng 05: 2.059
Tháng trước : 5.099
Năm 2021: 16.565
Liên kết website